Klauzula informacyjna

image_pdfimage_print

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. obsługi zdarzenia alarmowego

Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWD PSP

Obowiązek informacyjny

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla interesantów dot. prowadzenia spraw związanych ze skargami i wnioskami oraz rejestrem korespondencji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli, będący Administratorem ochrony danych osobowych informuje, że:

 1. Przekazane przez Państwa dane,  przetwarzane będą w celu   prowadzenia spraw związanych ze skargami i wnioskami oraz prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej jak  i wychodzącej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO.
 2. Państwa dane osobowe, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
 3. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, tj.
 • podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
  z Administratorem umowy powierzenia danych osobowych.
 1. Posiadają Państwo prawo: żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Posiadają Państwo  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), jeżeli uznacie Państwo, że  przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy. Nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 6. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Nowej Soli, 67-100 Nowa Sól, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 65 A,
  68 3559280, fax 68 3559281, e-mail: sekretariat@strazns.webd.pl.

  W KP PSP w Nowej Soli, wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  tel. 95 733 83 18 lub korzystając z adresu e-mail: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. ruchu interesantów w obiektach KP PSP w Nowej Soli

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, Komendant Powiatowy PSP w Nowej Soli, będący Administratorem danych osobowych informuje, że:

 1. Wstęp do budynków Komendy Powiatowej PSP w Nowej Soli, możliwy jest jedynie po potwierdzeniu swojej obecności i celu wizyty wyznaczonemu pracownikowi sekretariatu.
 2. Państwa dane zebrane w ten sposób przetwarzane będą jedynie w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia w budynkach KP PSP  w Nowej Soli – na podstawie 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO, w związku z art.5a Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 3. Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne, aby wejść do budynku KP PSP w Nowej Soli.
 4. Administrator danych osobowych nie planuje przekazywać Państwa  danych innym podmiotom, aczkolwiek należy uwzględnić fakt,  iż na żądanie podmiotu działającego z mocy przepisów prawa, przetwarzane dane mogą zostać mu udostępnione.
 5. Administrator danych osobowych nie planuje przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 6. Administrator danych osobowych nie planuje przechowywania Państwa danych osobowych podanych w celu wejścia do budynku oraz przedstawienia celu wizyty.
 7. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), jeżeli uznają Państwo, że  przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 9. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu , o którym mowa  w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 10. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Nowej Soli, 76-100 Nowej Soli, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 65A, 68 3559280, fax 68 3559281, e-mail: sekretariat@strazns.webd.pl.
 11. W KP PSP w Nowej Soli, wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  tel. 95 733 83 18 lub korzystając z adresu e-mail:inspektor.rodo@straz.gorzow.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. monitoringu obiektów i pojazdów służbowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli, będący Administratorem danych osobowych informuje, że:

 1. Na podstawie art.6 ust.1 lit. c i lit. e RODO, w związku z art. 5a Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, na terenie obiektu, pojazdów Komendy Powiatowej PSP w Nowej Soli i ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja  i rejestracja obrazu zdarzeń  w postaci monitoringu wizyjnego.
 2. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, lub ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także jako materiał dowodowy w przypadku kolizji pojazdu służbowego, a także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.
 3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą wyłącznie w celu opisanym powyżej przez KP PSP w Nowej Soli.
 4. Udostępnienie danych możliwe jest wyłącznie  podmiotom upoważnionym na podstawie  przepisów prawa.
 5. Administrator danych osobowych nie planuje  przekazywać danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 6. Dane z monitoringu zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w związku z tym dostępne są w czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zapisu.
 7. Posiadają Państwo  prawo do: dostępu do swoich danych, jednak dostęp ten nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 5310300, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, jeżeli uzna Pan(i), że  przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 9. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu , o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Nowej Soli, 67-100 Nowej Soli, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 65A, tel. 68 3559280, fax 68 3559281, e-mail: sekretariat@strazns.webd.pl.
 11. W KP PSP w Nowej Soli, wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 95 733 83 18 lub korzystając z adresu e-mail: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. ochrony danych osobowych dla pracowników KP PSP w Nowej Soli

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Nowej Soli, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 65A.
 2. W KP PSP w Nowej Soli wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, tel. 95 733 83 18, mail: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl.
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę/mianowania.
 4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są: MSWiA, KG PSP, Lubuski Urząd Wojewódzki, jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, wskazany przez Pana(Panią) bank, urzędy pocztowe, instytucje szkoleniowe, placówki zdrowia, sądy, organy kontroli, firmy ubezpieczeniowe.
 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach właściwych w sprawie materiałów archiwalnych i niearchiwalnych.
 7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
image_pdfimage_print