JRG PSP Nowa Sól

image_pdfimage_print
kpt. Tomasz Lewandowski
Dowódca JRG PSP
tel. (68) 355 92 94
email: lewandowskit@straz.nowasol.pl
st. asp. Paweł Derkowski
Starszy inspektor
tel. (68) 355 92 94
email: derkowskip@straz.nowasol.pl

 

 

Do zakresu działania jednostki ratowniczo – gaśniczej należy w szczególności:

 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 • wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 • wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz
  w ramach odwodów operacyjnych;
 • wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa wodno – nurkowego;
 • przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych
  na przydzielonym obszarze chronionym;
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania
  w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 • udział w przygotowywaniu analiz z działań ratowniczych.
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 • udział w aktualizacji:
 1. stanu gotowości operacyjnej,
 2. procedur ratowniczych,
 3. dokumentacji operacyjnej;
 • przedstawianie propozycji do planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez strażaków JRG,
 • przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie dokumentacji zmian służbowych, w tym dokumentację związaną ze służbą strażaków w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, rocznej karty ewidencji bezpośredniego udziału strażaka w działaniach ratowniczych.
 • przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie dokumentacji związanej z czasem służby strażaków JRG;
 • prowadzenie kontroli gotowości bojowej JRG PSP oraz uczestniczenie
  w kontrolach gotowości bojowej OSP,
 • sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem w gotowości bojowej związków taktycznych włączonych do WBO i COO,
 • systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 • obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 • organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 • planowanie i organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
 • prowadzenie spraw z zakresu doskonalenia zawodowego strażaków komendy powiatowej;
 • przygotowywanie zakresów czynności dla podległych strażaków, w tym Zastępcy Dowódcy JRG;
 • organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków;
 • realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksrg na obszarze powiatu.
image_pdfimage_print