Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna

image_pdfimage_print
st. kpt. Roman Lisowski
Kierownik Sekcji
tel. (68) 355 92 88
e-mail: lisowskir@straz.nowasol.pl
str. Mariusz Banach
Zagadnienia kwatermistrzowsko-techniczne
tel. (68) 355 92 89
email:
Mirosław Brych
Zagadnienia techniczne
tel. (68) 355 92 95
email: brychm@straz.nowasol.pl

 

Do zadań sekcji kwatermistrzowsko – technicznej należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw kwatermistrzowskich:
 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 • prowadzenie obsługi mundurowej strażaków komendy powiatowej;
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu;
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 • likwidowanie zbędnych i zużytych rzeczowych składników majątku;
 • sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych,
  a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 • systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
 • realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków
  z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej,
 • realizowanie zadań użytkownika dziedzinowego SWD-ST w zakresie spraw logistyki.
 1. W zakresie spraw techniki:
 • nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym,
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego;
 • sprawowanie nadzoru nad obsługą transportową komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 • współpraca z Dowódcą JRG w zakresie pozyskiwania nowych pojazdów sprzętu silnikowego i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego.
image_pdfimage_print