Sekcja organizacyjno-kadrowa

image_pdfimage_print
mł. kpt. Magdalena Mech
Kierownik Sekcji
Zagadnienia kadrowe i BHP
tel. (68) 355 92 84
e-mail: mechm@straz.nowasol.pl
st. ogn. Wanda Bogacz
Zagadnienia organizacyjne
tel. (68) 355 92 80
email: bogaczw@straz.nowasol.pl

 

Do zadań sekcji organizacyjno – kadrowej należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw organizacyjnych i archiwizacji:
 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji
  i wytycznych komendanta powiatowego;
 • prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów
  i brakowania dokumentów;
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg
  i wniosków dla komendy powiatowej;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego,
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi
  w komendzie powiatowej w tym dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy
  w komendzie powiatowej;
 • analizowanie stanu przyznanych etatów;
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej komendy powiatowej.
 1. W zakresie spraw kadrowych:
 • realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta powiatowego;
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów
  i rencistów komendy powiatowej;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków
  i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • prowadzenie spraw z zakresu szkolenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • planowanie i organizowanie szkolenia specjalistycznego (w tym także medycznego) strażaków;
 • planowanie i kierowanie na szkolenia zewnętrzne organizowane na potrzeby komendy powiatowej i ksrg na obszarze powiatu;
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego,
 • prowadzenie obsługi socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
 • prowadzenie ewidencji czasy służby strażaków systemu codziennego i pracowników cywilnych.
 1. W zakresie spraw bhp:
 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności
  w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 • uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
image_pdfimage_print