Wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy

image_pdfimage_print
st. kpt. Paweł Skwierczyński
Zagadnienia kontrolno-rozpoznawcze
tel. (68) 355 92 87
e-mail: skwierczynskip@straz.nowasol.pl
mł. kpt. Marcin Kaproń
Zagadnienia operacyjne
tel. (68) 355 92 86
email: kapronm@straz.nowasol.pl
asp. Sebastian Olczyk
Starszy Inspektor Sztabowy
tel. (68) 355 92 86
email: olczyks@straz.nowasol.pl

 

 Do zadań wydziału operacyjno, kontrolno – rozpoznawczego należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw operacyjnych:
 • analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych,
  w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 • opracowywanie corocznych analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego powiatu, a także planu ratowniczego powiatu i jego bieżąca aktualizacja;
 • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 • koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi
  w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 • aktualizacja danych dotyczących gotowości operacyjnej i podwyższonej gotowości operacyjnej;
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 • analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych i innych jednostek ksrg oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 • przygotowywania zakresów czynności dla funkcjonariuszy pełniących służbę
  na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego;
 • sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksrg, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 • współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia
  i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 • przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 • nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów ksrg, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 • przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie
  w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 • koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksrg;
 • prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksrg na obszarze działania;
 • nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową,
 • bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego
  o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych,
 • realizowanie zadań w SWD-ST w zakresie spraw osobowych i wyszkolenia strażaków OSP.
 1. W zakresie działania stanowiska kierowania komendanta powiatowego:
 • zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksrg na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego;
 • przyjmowanie, kwalifikowanie oraz w razie potrzeby przekazywanie zgłoszeń
  alarmowych;
 • dysponowanie zasobów ratowniczych do działań ratowniczych;
 • wspomaganie i koordynacja działań ratowniczych;
 • bieżące analizowanie
  • informacji o zagrożeniach z systemów monitoringu,
  • gotowości operacyjnej,
  • czasu interwencji, w tym czasu dysponowania, przybycia, prowadzenia
   i zakończenia działań ratowniczych,
  • przebiegu działań ratowniczych,
  • rezerw materiałowych i sprzętowych podmiotów ksrg,
 • informowanie przełożonych i przedstawicieli lub pełnomocników organów administracji
  publicznej o rodzajach zagrożeń, prognozie ich rozwoju oraz skali i miejscu zdarzenia;
 • uruchamianie procedur zwiększania stanu osobowego lub wprowadzania podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej;
 • uruchamianie awaryjnych planów ewakuacji stanowiska kierowania oraz sprzętu technicznego w miejsca zastępcze;
 • współdziałanie ze stanowiskami kierowania powiatów ościennych, centrum powiadamiania ratunkowego oraz powiatowym zespołem zarządzania kryzysowego;
 • korzystanie z map, systemów informatycznych oraz innych narzędzi
  niezbędnych do analizowania i prognozowania zagrożeń, a także do tworzenia i aktualizowania baz danych taktycznych i operacyjnych stosowanych podczas organizowania i prowadzenia działań ratowniczych oraz wspomagania procesów decyzyjnych;
 • korzystanie z planów ratowniczych oraz innej dokumentacji wykorzystywanej
  podczas organizowania, prowadzenia i analizowania działań ratowniczych,
  organizacji odwodów operacyjnych lub wdrażania procedur właściwych dla
  zarządzania kryzysowego;
 • przechowywanie dokumentacji i danych dotyczących przebiegu działań  
 1. W zakresie spraw kontrolno – rozpoznawczych:
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;
 • opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
 • współpraca z organami: Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 • inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 • opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 • opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 • analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 • opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
 • rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 • przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 • wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku
  w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 • opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów pożarowych oraz kontroli działania zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
 • wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych
  w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.
 1. W zakresie spraw łączności:
 • analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 • systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych
  w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;
 • planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 • nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także dla prawidłowego funkcjonowania systemu dysponowania jednostek ksrg;
 • zapewnienie niezawodnego działania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności;
 • analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
 • koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek ksrg na obszarze działania komendy powiatowej;
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności;
 • sporządzanie informacji i analiz z zakresu  łączności
image_pdfimage_print